HÜTKOM Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yönetmelik

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜTÜN KONTROLÜ, EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HÜTKOM) YÖNETMELİĞİ[1][2]

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Tütün Kontrolü, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Tütün Kontrolü, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜTKOM): Merkez (HÜTKOM): Hacettepe Üniversitesi Tütün Kontrolü, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, tütün kullanımına karşı politikaların belirlenmesi, tütünün zararları konusunda yaygın ve örgün eğitimlerin planlanması, tütün kullanımı ve sağlık etkilerinin izlenmesi yollarıyla bölgesel ve ülke çapında tütün kontrolünün sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını ve çocukların bu ürünlere başlamasını engellemek,

b) Üniversite bünyesinde tütünsüz yerleşke çalışmalarını yapmak; personel, öğrenci, hasta ve hasta yakınlarına yönelik aktivitelerde bulunmak; sigara bıraktırılması konusunda uygulamalar yapmak ve tüm bu alanlarda diğer üniversitelerle işbirliği içinde olmak,

c) Üst düzey deneyime sahip ulusal ve uluslararası paydaşlar ile bireylerin tütünün zararları konusunda bilgilendirilmesi ve tütün kontrol aktivitelerinin yayılması için sigarasız bir toplum hedefiyle yapılacak tüm aktiviteleri planlamak, stratejiler oluşturmak ya da devam eden aktiviteleri desteklemek,

ç) Ülke çapında tütün kullanımının uluslararası standartlarda kayıt altına alınması ve sürekli olarak izlenmesi için gerekli veri kayıt ve takip sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak,

d) Tütün kullanımının engellenmesi, tütün kontrolü ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim ve sertifika programları ile gerektiğinde internet yoluyla da yapılabilen kampüs içinde ve dışında, her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları düzenlemek,

e) Kamuoyunu ve bilimsel çevreleri sürekli bir düzende bilgilendirmek amacıyla, tütünün kontrolünü geliştirici etkinlikler düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Tütün kontrol programı ve tütün kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Rektörlük ve diğer birimler tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek,

g) İlgili branşlarda kurum içi ve kurum dışı akademik birimlerle işbirliği yaparak lisans ve lisansüstü eğitim programlarında tütün kontrolünün yerini arttırmak, mümkün olduğu durumlarda tütün kontrolü konusunda akademik nitelikli uzmanlar, öğretim elemanları ve öğretim üyeleri yetiştirecek programların açılmasına yardımcı olmak,

ğ) Hacettepe Üniversitesinin sigarasız alan haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

h) Faaliyet alanları ile ilgili aktivitelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kapsamlı ve multidisipliner tüm bilimsel araştırmaları planlamak ve uygulamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin Onkoloji Enstitüsü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen üç üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

[1]Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'ninTarihi ve sayısı: 20/6/2012/28329

[2]Revizyon tarihi:21.2.2019/30693 (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190221-3.htm)

Hacettepe Üniversitesi
HÜTKOM
Tütün Kontrolü, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
06100 Sıhhiye Ankara
Son Güncelleme: 1 Şubat 2020

Web Sorumlusu: Dr. Deniz YÜCE
hutkom@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı